Նազիկ Ավդալյանը կարճ կտրել է մազերն ու աննկարագրելի նրբացել ու գեղեցկացել է այս նոր ոճով․ ուղղակի պիտի տեսնեք նրան

312

Հայ ծանրամա րտուհի, 2009 թվականի ծանրամարտի առաջնության աշխ արհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը՝ լինելով սպորտի նվիրյալ, այնքան էլ աչքի չէր ընկնում իր կանացիությամբ: Վերջին տարիներին սպորտսմենուհին բավականին փոխվել է, նրբ ացել, գեղեցկացել

և դարձել իրական լեդի: Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում Նազիկ Ավդալյանի վերջին լուսանկարները: Հայ ծանրամ արտուհի, 2009 թվականի ծանր ամարտի առաջնության աշխարհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը՝ լինելով սպ որտի նվի րյալ,

այնքան էլ աչքի չէր ընկնում իր կան ացիությամբ: Վերջին տարիներին սպո րտսմենուհին բավականին փո խվել է, նրբացել, գեղեցկացել և դարձել իրա կան լեդի: Ահա Ձեր ուշադրությանն է ներկա յացնում Նա զիկ Ավդալյանի վերջին լուսա նկարները: